Stołówka [684x465]


ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

dla Szkoły Podstawowej nr 14 WE WROCAWIU 
ul. Zachodnia 2

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Do korzystania z obiadów upoważnione są wyłącznie osoby, które wypełniły Kartę Zgłoszenia Dziecka na Obiady. Dostępna jest ona w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły lub na stołówce szkolnej. Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka lub opiekunowie prawni, wypełniając jednorazowo druk deklaracji, który należy odesłać na adres: intendentsp14@wp.pl lub złożyć w stołówce szkolnej.


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY JEST DO POBRANIA W ZAKŁADCE DOKUMENTY


2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.

3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać (po wypełnieniu Karty Zgłoszenia Dziecka):

a. Uczniowie szkoły.

b. Nauczyciele .

4. Wszelkie zmiany w terminach korzystania z obiadów, dłuższe nieobecności, rezygnację z obiadów,  lub zmianę danych umieszczonych w Karcie Zgłoszeniowej Dziecka - należy przesłać na adres e-mail: intendentsp14@wp.pl do ostatniego dnia miesiąca w którym uczeń korzysta z obiadów.

II. ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY:

1. Informacja o koszcie posiłków za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na stołówce szkolnej.

2. Odpłatność za obiady uiszczana jest za cały miesiąc z góry przelewem na konto bankowe najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca.

Nr Konta: 61 1020 5226 0000 6202 0581 0249

Tytułem: Imię i nazwisko ucznia. Klasa. Wpłata za obiady: miesiąc/rok.

3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: intendentsp14@wp.pl lub dostarczyć osobiście do intendenta  stołówki w celu wydania Karty obiadowej.

4. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki.

5. Zaległości w płatności za posiłki powodują wstrzymanie wydawania obiadów do czasu uregulowania należności.

III.  ZWROTY ZA OBIADY:

  1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić jeżeli nieobecność dziecka na obiadach zostanie zgłoszona telefonicznie  ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka (na numer telefonu 717986719 w. 201) najpóźniej  w godzinach od 7:00 do  8:00 w dniu nieobecności. Można też zgłosić nieobecność dziecka na obiedzie na adres mailowy intendentsp14@wp.pl  lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność.
  2. Wszelkie nieobecności zgłaszane z zachowanie powyższych zasad dokonuję się w formie odpisu z należności w następnym miesiącu. Natomiast nie będą odliczane koszty obiadów za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

  1. Na terenie stołówki podczas posiłków mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie korzystający z obiadów.
  2. Osoby korzystające z obiadów w szkolnej stołówce zobowiązuje się do zachowania przepisów BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków.
  3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.

 V.  Aktualny jadłospis jest dostępny na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej.

VI.  W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony