Podstawa prawna

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017r. poz. 60),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 35),
 • Uchwała Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

I. Wypełnianie zgłoszenia/wniosku

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać z listy szkoły
 • utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I–go wyboru
 • zaznaczyć kryteria, które kandydat spełnia
 • wydrukować zgłoszenie/wniosek, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru

II. Wybór szkół

 • elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław odbywa się tylko do oddziałów ogólnych
 • elektroniczna rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 2017 ukończą:

-          7 lat (urodzone w 2010 r.)

-          6 lat (urodzone w 2011 r.) – jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 • dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie 24-26.04.2017 r.

Uwaga: W szkole obwodowej kandydaci, ze względu na swoje miejsce zamieszkania,

mają zapewnione miejsce edukacyjne i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia

rodzica/prawnego opiekuna, bez uwzględniania kryteriów rekrutacyjnych.

 

 1. a.            Rekrutacja do klasy I szkoły obwodowej:

 

 • wybrać na pozycji I szkołę obwodową, w odpowiednim terminie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole
 • szkoła podstawowa jest szkołą obwodową co oznacza, że w rejonie miejsca zamieszkania kandydata działa szkoła, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki
 • do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe)

 

Uwaga:

Wybranie na I pozycji szkoły obwodowej i złożenie w odpowiednim terminie zgłoszenia, jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy I. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o woli nauki w tej szkole.

Rekrutacja dla kandydatów, którzy wybrali tylko szkołę obwodową będzie już zakończona.

b. Rekrutacja do klasy I w szkole innej niż obwodowa:

 • można wybrać maksymalnie 3 szkoły (w tym szkołę obwodową), określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
 • wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem (jeśli rodzic/prawny opiekun wybrał ją na wcześniejszym niż trzecie miejsce, system uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu)
 • kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
 • kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych kryteriów, określonych w Uchwale Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r., zaznaczonych we wniosku
 • kryteria należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej placówce, działająca na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 • w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone
 • kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do klasy I wybranej szkoły podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęty do swojej szkoły obwodowej
 • w przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu spełniania obowiązku szkolnego

Uwaga: Rodzice /prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek /zgłoszenie w dowolnej szkole podstawowej. Wypełniony i podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami składa się w szkole pierwszego wyboru.

c. Deklaracja nauki w szkole muzycznej:

Nabór kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego i prowadzony jest na podstawie zapisów statutowych szkoły oraz badania predyspozycji do kształcenia muzycznego.

 

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji dostępne są bezpośrednio w szkołach muzycznych:

 • Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1
 • Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36

d. Deklaracja nauki w szkole dla kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 439):

 • wniosek
 • 1 egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi:

 • SP nr 8 ul. Kowalska 105
 • SP nr 9 ul. Nyska 66
 • SP nr 12 ul. Janiszewskiego 14
 • SP nr 14 ul. Zachodnia 2
 • SP nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
 • SP nr 43 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36-38
 • SP nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • SP nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28

Uwaga: Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

III. Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, ewentualnej rezygnacji z miejsca w placówce, do której zakwalifikował się kandydat:

 • po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun składa ewentualną rezygnację z miejsca w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia

Uwaga: procedura odwoławcza, w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

IV. Kryteria

L.p.

Kryteria

Punkty

1

Kandydat zamieszkujący* we Wrocławiu

500

2

Kandydat uczęszczający, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja, do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole

200

3

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej**

50

4

Kandydat posiadający rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja ***

dwoje lub więcej rodzeństwa

22

jeden brat albo siostra

21

5

Kandydat posiadający rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy I w tej samej szkole

dwoje lub więcej rodzeństwa

11

jeden brat albo siostra

10

6

Kandydat posiadający rodzeństwo poniżej 18 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym ****

dwoje lub więcej rodzeństwa

3

jeden brat albo siostra

2

 

 Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 & 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Z 2016 r. poz. 380 z póź. zm.)

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie* to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2017 r.

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

Wymagane dokumenty potwierdzające kryteria:

1. * oświadczenie o spełnieniu kryterium nr 1 - zgodne z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

2. **dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583,1860),

3. *** oświadczenie o spełnieniu kryterium nr 4 - zgodne z załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

4. **** oświadczenie o spełnieniu kryterium nr 6 zgodne z załącznikiem nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Druki oświadczeń dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I lub w szkole podstawowej, w przypadku braku dostępu do komputera i Internetu.

V. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także

 

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

26.05.2017 r.

 

Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439) - dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej

08-15,-.05.2017 r.

od godz. 8.00 do godz. 14.00

Wypełnić w systemie zgłoszenie lub wniosek, wybrać szkoły, wydrukować zgłoszenie lub wniosek

08-15.05.2017 r.

w godz. 8.00 - 15.00

Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowane zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi dokumentami

26.05.2017 r.

od godz. 8.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

26-30.05.2017 r.

w godz. 8.00 - 15.00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

02.06.2017 r.

od godz. 12.00

Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

Niezwłocznie

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

 

Postępowanie uzupełniające do klas I w publicznych szkołach podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami odbywa się bez narzędzi elektronicznych

 

28-29.06.2017 r.

w godz. 8.00 - 15.00

Złożyć wydrukowane zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami do szkoły podstawowej dysponującej wolnymi miejscami

05.07.2017 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru

05-06.07.2017 r.

w godz. 8.00 - 15.00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

10.07.2017 r.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31.08.2017 r.

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy

 UWAGA: Rekrutację do klas I, w nowo utworzonych szkołach, przeprowadzają komisje rekrutacyjne w placówkach wskazanych przez organ prowadzący wg poniższego wzoru :

 • do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 20 przy ul. Karpnickiej 2 rekrutacje przeprowadzi komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Stabłowickiej 143
 • do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21 do Szkoły Podstawowej nr 32 rekrutacje przeprowadzi komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowa 62
 • do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Wojszyckiej 1

 

www.edu.wroclaw.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony