ŚWIETLICA

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej Nr 14 we Wrocławiu, ul. Zachodnia 2

 

  1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na :

-         czas pracy rodziców - na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,

-         organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

      2.Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami od godziny   6:30 do 17:00 z przerwą na zajęcia lekcyjne.

      3.Zapisów do świetlicy dokonuje się corocznie, w czerwcu oraz w pierwszym tygodniu września.

      4. Dziecko odbierają ze świetlicy jego rodzice/opiekunowie prawni.

      5. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się   z chwilą przybycia ucznia do świetlicy.

      6. Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych, dziecko może samo lub pod opieką innej osoby upoważnionej opuścić   świetlicę, jeżeli:

-         czas wyjścia ze świetlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami/opiekunami prawnymi (§ 7 ust.1 załącznika nr 2 i §9
          ust.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r.),

-         rodzice/opiekunowie prawni złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
          dziecka poza szkolą po opuszczeniu świetlicy,

-         dziecko ukończyło 7 lat a osoba, pod opieką której wychodzi ze świetlicy osiągnęła wiek co najmniej 10 lat (art. 43
          ust.1 ustawy prawo o ruchu drogowym),

-         w drodze dziecka do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające jego zdrowiu lub życiu (np.
          przebudowa drogi).

      7. O wszelkich zmianach dotyczących opuszczania świetlicy przez dziecko (np. samodzielne wyjście, odbiór przez osobę dotąd nieupoważnioną (rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani informować nauczycieli świetlicy w formie pisemnej z datą i podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Bez upoważnienia pisemnego dziecko nie może opuścić świetlicy.

      8. O dłuższej nieobecności Ucznia w świetlicy rodzice/opiekunowie prawni powiadamiają wychowawcę grupy świetlicowej.

      9. Ze względów higienicznych wymagane jest noszenie w świetlicy obuwia zmiennego przez cały rok szkolny.

      10. Dzieci chore (z katarem, gorączką, infekcjami itd.) nie powinny przychodzić do świetlicy by nie zarazić pozostałych wychowanków.

      11. Wychowawcy  organizują dzieciom zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy.

      12. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych.

      13. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

      14. Uczniowie wspólnie z wychowawcami ustalają zasady zachowania w świetlicy i zobowiązują się do ich przestrzegania.

      15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci najpóźniej do godziny 17:00, każde spóźnienie się po dziecko zostanie odnotowane w dokumentacji świetlicy. Jeśli zdarzenie będzie się powtarzać zostanie uruchomiona procedura zmierzająca do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji (powiadomienie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły oraz odpowiednie instytucje).

      16. W dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego Świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 13:00.

      17. Rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu nie będzie mógł odebrać dziecka ze Świetlicy.

      18. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizacji danych zawartych w Karcie zgłoszenia do świetlicy .

      19. Wszelkie uwagi, sugestie i prośby rodziców przyjmuje wychowawca/kierownik świetlicy, wicedyrektor i dyrektor szkoły.

 

 

 

..................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*

*niepotrzebne skreślić

 


Opublikowano: 09 sierpnia 2017 15:18

Kategoria: ŚWIETLICA

Załączniki:

Karta zapisu [268.44 KB]

Oświadczenia - załącznik do karty zapisu [342.73 KB]

Wyświetleń: 3426

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony