Awatar osoby pytanej

Dyrektor


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

09 stycznia 2018 | Elżbieta

Czy w przyszłym roku szkolnym będzie tworzona klasa 4 ?

Dzień dobry,
jeszcze jestem w trakcie ustaleń dotyczących przyszłego roku z Urzędem Miasta. Nie otrzymałem zgody na prowadzenie otwartej rekrutacji, ale jeśli jakaś obecna 3 klasa przejdzie w całości z innej szkoły (np. z powodu drugiej zmiany, czy innych powodów) do SP 14 to od przyszłego roku będzie klasą 4 w SP 14. Na razie takich zapewnień nie mam.
Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Wojciech Baryluk

19 czerwca 2017 | Wojciech Codrow

Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki egzaminu gimnazjalnego. Niestety uczniom naszej szkoły uniemożliwiono zapoznanie się z nimi. Zgodnie z komunikatami wyniki miały być opublikowane na stronach OKE, a po godzinie 10.00 dostępne w szkołach. Jak się okazało urzędnicy Wrocławskiej OKE jako chyba jedyni w kraju nie potrafili wywiązać się z tego prostego zadania. W związku z tym udaliśmy się do szkoły ok. godziny 10.30. Pani w sekretariacie poinformowała nas, że szkoła w dniu dzisiejszy jest nieczynna, ona tylko czeka na kuriera i wyniki będą udostępnione dopiero w poniedziałek. Jak się Pan pewnie orientuje wyniki egzaminu są dość istotną informacją umożliwiającą uczniom i rodzicom podjęcie racjonalnej decyzji o dalszej edukacji. Nie wiem dlaczego zdecydował Pan, że uczniowie naszej szkoły powinni mieć dwa dni mniej na podjęcie tej decyzji mogącej mieć wpływ na dalsze ich losy. Wszyscy nasi znajomymi których dzieci kończą właśnie różne gimnazja we Wrocławiu otrzymali dzisiaj wyniki w swoich szkołach. Mam nadzieję, że nie uważa Pan, że wszystko jest w porządku i potrafi Pan spowodować żeby wyniki egzaminów były dostępne uczniom i rodzicom w dniu jutrzejszym np. na Librusie. Z poważaniem. Wojciech Codrow

Dzień dobry,
informuję Pana, że nasza szkoła jako jedna z wielu szkół, zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych były w dniu 16.06.2017 nieczynna. Było to za zgodą Departamentu Edukacji i wiadomo było o tym od początku roku szkolnego.
W dniu 16 czerwca OKE dostarczyła wyniki do szkoły. Natomiast w szkole wyniki są oddawane uczniom w dniu dzisiejszym tj. poniedziałek bez żadnej krzywdy dla nich.

Przypominam, że wnioski w systemie rekrutacji zgodnie z harmonogramem rekrutacji mogą być wypełniane i drukowane w terminie 1-21.06.2017 r. (do godz. 15:00), przy czym we wniosku należy wskazać oddziały w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalić i wprowadzić ewentualne zmiany preferencji, zaznaczyć dodatkowe kryteria i wydrukować wniosek. W tym samym terminie trzeba złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy wyników egzaminu i ocen).

NATOMIAST W TERMINIE 23 - 27.06.2017 r.(do godz. 15:00) NALEŻY uzupełnić, na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, danych w elektronicznym wniosku. Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego po zakończeniu roku szkolnego. ponadto wyjaśniam, że wyniki muszą być odebrane osobiście jako dane chronione i nie mogę ich umieszczać na stronie internetowej.

Wojciech Baryluk

29 maja 2017 | Magdalena Kwapisiewicz

Witam, bardzo proszę o ocenę sytuacji dotyczy rekrutacji dzieci do klasy I podstawowej gdzie około 14 dzieci spoza rejonu nie została przyjęta zakładając że miały być utworzone 2 klasy pierwsze. "Oferta podstawowa obejmuje Od wrześnie 2017 w Szkole Podstawowej będą dwie klasy 1, w tym jedna integracyjna". Nie rozumiem więc dlaczego po rekrutacji okazało się że tylko 15 dzieci zostało przyjętych i utworzono tylko 1 klasę podstawową.Gdzie tu jest sens i logika ??? Oczywiście nie mam do Pana Dyrektora pretensji ale czuję żal i rozczarowanie jak większość rodziców których dzieci nie dostały się do szkoły. Pozdrawiam Magdalena Kwapisiewicz

Szanowna Pani,
pierwszy etap rekrutacji to etap elektroniczny. Rekrutacja przebiega automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez rodziców. Z 14 uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do SP 14 (automatycznie przez system) pięcioro wybrało tę szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, między innymi Pani syn, ale jego szkołą obwodową jest SP nr 58. W przypadku rekrutacji do szkół innych niż obwodowa uwzględniane były dodatkowe punkty. Niżej cytuję fragmenty „Zasad rekrutacji” umieszczonych na stronie Urzędu Miasta i każdej szkoły podstawowej.
CYTUJĘ:
”Rekrutacja do klasy I w szkole innej niż obwodowa:
• (...)
• kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
• kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
• liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych kryteriów, określonych w Uchwale Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r., zaznaczonych we wniosku
• kryteria należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej placówce, działająca na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
• (...)
• kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do klasy I wybranej szkoły podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęty do swojej szkoły obwodowej”
• (...) – koniec cytatu
Ponieważ spływają już do komisji rekrutacyjnej odwołania będę informował o tym czy Organ prowadzący wyraził zgodę na zwiększenie limitu miejsc.
Chciałbym przyjąć Pani syna do naszej szkoły, ale muszę uwzględnić stanowisko organu prowadzącego tj. Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Po symulacji wynikającej z rekrutacji otrzymałem pismo o zgodzie na utworzenie 1 klasy pierwszej, a nie jak do tej pory dwóch. Nie mam na to wpływu, ale zrobię co w mojej mocy aby Pani syna przyjąć do naszej szkoły.


Dyrektor szkoły

03 kwietnia 2017 | Anna

Dzień Dobry, Chciałabym zapytać jako rodzic szóstoklasistki, czy w związku z przekształceniem Gimnazjum w szkołę podstawową będzie rekrutacja do siódmej klasy czy tylko do pierwszej. Z poważaniem

Informuję, że jest rekrutacja do klas siódmych i pierwszych.
Pozdrawiam
Wojciech Baryluk

23 września 2016 | emila

Jako rodzic cieszę się, że przyjęto punktowy system oceniania zachowania dzieci w szkole. Rodzicom będą mięli większy wgląd jak na co dzień zachowuje się dziecko. Mam jednak kilka zastrzeżeń jeśli chodzi o proporcje pomiędzy punktami dodatnimi a ujemnymi. Punkty dodatnie w przeważającej części są przyznawane okazjonalnie lub semestralnie, natomiast ujemne każdorazowo lub codziennie. Lista punktów ujemnych jest prawie o połowę dłuższa niż dodatnich. Jeżeli przyznaje się każdorazowo punkty ujemne za spóźnienie lub złe zachowanie na lekcji, dlaczego nie przyznaje się punktów dodatnich każdorazowo za brak spóźnienia lub prawidłowe zachowanie na lekcji? W jaki sposób uczeń ma zrekompensować spóźnienia za które każdorazowo otrzyma 2 punkty ujemne, a za brak spóźnień (i to przy 100% frekwencji) otrzyma tylko 20 punktów raz na semestr? I podobnie za złe zachowanie na lekcji, kiedy na jednej lekcji może otrzymać 5 punktów ujemnych za złe zachowanie, a za dobre jest oceniany dopiero pod koniec semestru przez nauczycieli 10 punktami? Wiem, że nie ma rozwiązań idealnych, ale jaką motywację będzie miał uczeń, który będzie bombardowany codziennie punktami ujemnymi, a w zamian nie otrzyma zachęty w postaci punktów dodatnich? I druga uwaga, która mi się nasunęła po pierwszych tygodniach nauki. Zdarza się, że uczniowie są oceniani na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Klasa gada na lekcji więc wszyscy po równo otrzymują -5 punktów za zachowanie. Bardzo nieuczciwe wobec dzieci, które nie rozmawiały na lekcji. I chyba nie takie było założenie przyznawania punktów za zachowanie. Każde dziecko indywidualnie pracuje na swoje oceny a nie zbiorowo.

Dzień dobry,
Z zasady odpowiadam tylko na pytania , które mają autora. Ale kwestia poruszana w ww. pytaniu jest istotna i odniosę się do niej. Jednocześnie przypominam, ze wszystkie pytania i odpowiedzi są automatycznie umieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce –Zadaj pytanie.
W poprzednich latach do każdej oceny zachowania była przypisana lista zachowań, sposobów postępowania, postaw, a także frekwencja, za których spełnienie uczeń otrzymywał 1 lub 2 punkty. Następnie punkty były zliczane i za odpowiedni zakres zdobytych punktów otrzymywał właściwą ocenę zachowania. Okazało się jednak, że takie zwroty jak: poszanowanie innych ludzi, uczciwość w życiu codziennym, poszanowanie poglądów innych ludzi i inne, które znajdowały się w kafeterii branych pod uwagę przy ocenie zachowania były na tyle ogólnikowe, że różni nauczyciele w różny sposób je szacowali. Wyjściem z tego było doprecyzowanie poszczególnych zachowań i ich większa operacjonalizacja. Stworzenie takiego systemu postulowali również uczniowie, którzy brali udział w jego tworzeniu. Sprawdziliśmy, że uwagi wpisywane w dzienniku albo nie były czytane, albo ich waga była bagatelizowana i często uczniowie kolekcjonowali uwagi i nic z tego dla nich nie wynikało. Sytuacja kiedy za poszczególne zachowania uczeń może otrzymać punkty ujemne lub dodatnie jest bardziej wymierna i oddaje adekwatne do sytuacji konsekwencje. Zarzut dotyczący asymetrycznego rozkładu zdarzeń, za które są przyznawane punkty dodatnie lub ujemne jest trafną figurą retoryczną jednak niewiele wnosi do merytorycznych rozważań nad ww. problemem. Rozbudowanie systemu nie ma większego sensu. Byłby to bowiem system pełen absurdów, np. wówczas wszystkim, którzy nie robią zdjęć innym bez ich zgody trzeba by każdorazowo przyznać 10 pkt., czyli tym którzy nie robią takich zdjęć w ogóle takie punkty należałyby się codziennie - co dałoby po odliczeniu świąt, ferii i egzaminów gimnazjalnych 184 dni, czyli 1840 punktów tylko za nierobienie zdjęć bez zgody.
Jeśli uczeń nie otrzymał punktu ujemnego to znaczy że jego zachowanie jest właściwe, a zatem jego zyskiem jest brak straty. Poza tym ocena dobra zawsze była oceną wyjściową i tak jest nadal. Jeśli zatem uczeń nic nie robi aby otrzymać punkty ujemne to zachowa ocenę dobrą. Nie ma w tym nic niezwykłego. Dla każdego ucznia nagrodą jest brak punktów ujemnych i wszyscy o tym wiedzą. Jeśli chodzi o spóźnienia to zawsze liczba spóźnień była brana pod uwagę przy ocenie zachowania. Wiadomo, że jeżeli spóźnienie nie wynika z winy ucznia to uczeń nie ponosi konsekwencji. Natomiast jak uczeń chodzi po zakończeniu przerwy po szkole bo się zagadał z kolegami lub nie chciał przyjść na pierwsze 5 minut lekcji, bo wtedy najczęściej jest kartkówka to za spóźnienie dostaje minus 5 punktów –jest to tzw. „oczywista oczywistość”. System ma służyć zaangażowaniu uczniów w życie szkoły i nauce przestrzegania norm obowiązujących w szkole, a w konsekwencji w całym społeczeństwie.
Ponadto pragnę wyjaśnić że szkoła, nauczyciele muszą mieć narzędzie służące wyciąganiu konsekwencji za niewłaściwe zachowania. Sprawdziłem również zarzut, który został przywołany w ww. zapytaniu i oświadczam, że żaden nauczyciel nie wpisał karnych minus 5 punktów za przeszkadzanie na lekcji całej klasie. A jeśli pojawiają się sytuacje wątpliwe w zakresie wpisywania punktów za zachowanie zawsze można zgłosić się z tym do wychowawcy, pedagoga, psychologa lub wicedyrektora w celu wyjaśnienia sytuacji.
Zapewniam, że uczniowie wiedzą jak się mają zachowywać, jeśli zachowują się niewłaściwie otrzymują punkty ujemne i wówczas się buntują, co jest zrozumiale z punktu widzenia ucznia, ale aby być skutecznym działanie szkoły musi być nieuchronne i natychmiastowe. Istotnie czasem wiąże się to z dyskomfortem ucznia, ale wynika to z jego zachowania, nad którym musi uczyć się bardziej panować. Rozpisywanie się o każdym niewłaściwym zachowaniu do rodzica nie jest potrzebne i nie jest potrzebna akceptacja rodzica do tego, aby nauczyciel ocenił zachowanie jego dziecka, a swojego ucznia. Jest to obowiązkiem nauczyciela. Każdy musi uczyć się odpowiedzialności za swoje zachowanie. Na tym między innymi polega dorastanie.
Bardzo proszę o rzetelne sprawdzanie wiadomości przynoszonych przez dzieci z tym, co się faktycznie w szkole wydarzyło zanim podejmie się interwencje, ponieważ interwencje oparte na fałszywych przesłankach lub na własnym niezadowoleniu bez wysłuchania stron nikomu nie służą.

Dyrektor Szkoły

27 lipca 2016 | Wiktoria M.

Dzień dobry, ile będzie klas w roczniku 2003? pyt2: Czy każdemu uczniowi z zachowaniem powyżej poprawnego przysługuje warunkowe przejscie do nastepnej klasy czy są wyjątki? Pozdrawiam Wiktoria

pyt. 1: będzie 5 klas
pyt. 2: tak - o ile z przedmiotów są oceny pozytywne

07 czerwca 2016 | Niko

Mam wybrane kilka gimnazjów. Czy jak mam czerwony pasek i 55 % pol , 60 % mat i 83 % z ang. Czy dostanę się do tego gimnazjum ???

Wszystko zależy od tego jacy kandydaci będą składać dokumenty. Corocznie wyniki kandydatów generują próg do przyjęcia. Wszystko dzieję się on line w pierwszym wyborze. Szkoła otrzymuje listę osób przyjętych. Jednak z takim wynikiem chętnie przyjmę ucznia w drugim naborze. Proszę się nie niepokoić.
Dyrektor Szkoły

31 marca 2016 | Izabela Skotnicka

Witam Mam pytanie,dotyczące wyników konkursu 'Asy z 6 klasy" - przyroda - uczniowie podani na I i na II miejscu mają identyczną ilość punktów, dlaczego więc nie mają ex aequo pierwszego miejsca? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Izabela Skotnicka - nauczyciel przyrody

Plik z wynikami z przyrody został poprawnie umieszczony na stronie internetowej. Pomyłka została poprawiona.
Uczniowie mają identyczną ilość punktów, zatem mają takie samo miejsce w rankingu.
Pozdrawiam
Dyrektor Gimnazjum nr 28
Wojciech Baryluk

06 marca 2016 | wera

witam czy w gimnazjum 28 jest klasa integraujna

Jeśli w pytaniu chodziło o klasę integracyjną. To odpowiadam, że tak - są w naszej szkole klasy integracyjne.

19 września 2015 | Iza

Dlaczego nauczyciele niewpisują od razu ocen do dziennika elektronicznego ? Z niektórych przedmiotów czeka sie nawet miesiąc.

Informuję, że odpowiedzi udzielam tylko wówczas jeśli pytający podpisze się.

Od początku roku szkolnego minęło do dzisiaj 19 dni. Kto nie wpisuje ocen i na czyje wpisy trzeba czekać "miesiąc"?

Wojciech Baryluk
dyrektor szkoły

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony